Hotararile autoritatii deliberative

2024

HCL Nr. 29/28.06.2024 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la proiectul „Dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență din comuna Odobești, județul Bacău - click aici

HCL Nr. 28/28.06.2024 - privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Odobești, județul Bacău pe trimestrul III 2024 - click aici

HCL Nr. 27/28.06.2024 - privind aprobarea încheierii unui contract de colaborare cu un avocat și un executor judecătoresc pentru aplicarea procedurii de executare silită în vederea recuperării creanțelor fiscale restante datorate Bugetului local al Comunei Odobești, județul Bacău - click aici

HCL Nr. 26/28.06.2024 - privind aprobarea procedurii de executare silită a creanțelor fiscale restante datorate Bugetului local al Comunei Odobești,județul Bacău, prin aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile sau imobile aflate în proprietatea sau coproprietatea contribuabilului precum și procedura de evaluare și valorificare a acestora- click aici

HCL Nr. 25/28.06.2024 - privind aprobarea transformării unui post vacant în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Odobești - click aici

HCL Nr. 24/28.06.2024 - privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2024 la Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară pentru Salubrizare Bacău -ADIS, aferentă comunei Odobești, județul Bacău - click aici

HCL Nr. 23/31.05.2024 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Odobești, județul Bacău - click aici

HCL Nr. 22/31.05.2024 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie, iulie și august 2024 - click aici

HCL Nr. 21/08.04.2024 privind aprobarea lucrărilor de amenajare și reparație în interiorul curții de la Școala Ciuturești, comuna Odobești, județul Bacău - click aici

HCL Nr. 20/08.04.2024 privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, a cofinanţării de la bugetul local şi a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii ”Înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare a apelor uzate în comuna Odobești, judeţul Bacău” - click aici

HCL Nr. 19/08.04.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică, pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ODOBEŞTI, JUDEȚUL BACĂU”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - click aici

HCL Nr. 18/04.04.2024 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al comunei Odobești rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2023 în sumă de 250 mii lei - click aici

HCL Nr. 17/29.03.2024 privind aprobarea actului adițional nr. 4 la în contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare-operare instalații nr. 1078/1087/16.04.2018 încheiat cu S.C. ECOSUD S.A. și actul adițional nr.8 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport nr.180/2957/06.05.2015 încheiat cu S.C.COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. - click aici

HCL Nr. 16/29.03.2024 privind aprobarea” Planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situaţiilor de urgenţă" al comunei Odobești, județul Bacău - click aici

HCL Nr. 15/29.03.2024 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie și mai 2024 - click aici

HCL Nr. 14/21.02.2024 privind aprobarea locului de depozitare pentru pământul ce rezultă din execuția lucrărilor de săpătură ”Înființarea sistemului de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare a apelor uzate în comuna Odobești, județul Bacău” - click aici

HCL Nr. 13/21.02.2024 privind desemnarea membrilor Consiliului Local Odobești în Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Odobești, județul Bacău - click aici

HCL Nr. 12/21.02.2024 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și achiziții pe anul 2024 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local - click aici

HCL Nr. 11/21.02.2024 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică și a Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2024 - click aici

HCL Nr. 10/21.02.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Odobești, județul Bacău pentru anul 2024 - click aici

HCL Nr. 09/21.02.2024 privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar al bugetului local pentru anul 2023 - click aici

HCL Nr. 08/06.02.2024 privind implementarea proiectului „Dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență din comuna Odobești, județul Bacău” - click aici

HCL Nr. 07/06.02.2024 privind aprobarea încheierii unui contract de achiziție publică de servicii pentru exploatarea masei lemnoase de arbori de pe domeniul public al comunei Odobești, județul Bacău - click aici

HCL Nr. 06/19.01.2024 privind organizarea rețelei școlare din raza comunei Odobești, județul Bacău pentru anul școlar 2024-2025 - click aici.

HCL Nr. 05/19.01.2024 privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru anul 2024 - click aici.

HCL Nr. 04/19.01.2024 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Odobești - click aici.

HCL Nr. 03/19.01.2024 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Odobesti, judeţul Bacău - click aici.

HCL Nr. 02/19.01.2024 privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale conform Actului Adițional nr. 7 a contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr. 180/2957/ 06.05.2015 încheiat cu S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A - click aici.

HCL Nr. 01/19.01.2024 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie 2024 - click aici.


2023

HCL Nr. 55/22.12.2023 - privind completarea Hotărârii consiliului local al comunei Odobești, județul Bacău nr.37 din 18.08.2023 privind instituirea unui drept de uz și servitute în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A. - click aici.

HCL Nr. 54/22.12.2023 - privind implementarea instrumentului economic ”Plătește pentru cât arunci” bazat pe modificarea frecvenței de colectare și stabilirea taxelor de salubrizare pentru anul 2024 - click aici.

HCL Nr. 53/22.12.2023 - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 în comuna Odobești, județul Bacău - click aici.

HCL Nr. 52/22.12.2023 - privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Odobești, județul Bacău pe trimestrul IV 2023 - click aici.

HCL Nr. 51/29.11.2023 - privind aprobarea prelungirea valabilității documentației de urbanism „Plan Urbanistic General (P.U.G.) al comunei Odobești si Regulamentul Local de Urbanism aferent, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Odobești nr. 10 din 21.03.2013 - click aici.

HCL Nr. 50/29.11.2023 - privind aprobarea documentelelor necesare demarării procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului public local de transport persoane în aria teritorială de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău (ADIZM) - click aici.

HCL Nr. 49/29.11.2023 - privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în comuna Odobești, județul Bacău - click aici.

HCL Nr. 48/29.11.2023 - privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Odobești, judeţul Bacău - click aici.

HCL Nr. 47/29.11.2023 - privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Odobești, județul Bacău pe trimestrul IV 2023 - click aici.

HCL Nr. 46/31.10.2023 - privind aprobarea documentatiei pentru atribuirea contractului de deszăpezire a drumurilor proprietate publică a Comunei Odobești,județul Bacău pentru perioada sezonului rece 2023-2024 - click aici.

HCL Nr. 45/31.10.2023 - privind aprobarea Planului operativ de acțiune pentru iarna 2023-2024 - click aici.

HCL Nr. 44/31.10.2023 - privind stabilirea tarifelor orare pe categorii de funcţii pentru personalul voluntar ce încadrează „Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă“ care va fi retribuit pe baza orelor prestate la activitățile desfășurate - click aici.

HCL Nr. 43/31.10.2023 - privind aprobarea Contractului de voluntariat pentru personalul voluntar care încadrează „Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă“ - click aici.

HCL Nr. 42/31.10.2023 - privind aprobarea achiziționării serviciilor de coordonare în materie de securitate și sănătate înmuncă pe șantierele temporare sau mobile existente pe raza comunei Odobești, județul Bacău - click aici.

HCL Nr. 41/31.10.2023 - privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2023 și ianuarie 2024 - click aici.

HCL Nr. 40/29.09.2023 - privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Odobești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Tisa Silvestri pentru anul școlar 2023 - 2024 - click aici.

HCL Nr. 39/29.09.2023 - privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Odobești, județul Bacău pe trimestrul III 2023 - click aici.

HCL Nr. 38/13.09.2023 - privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Odobești, județul Bacău pe trimestrul III 2023 - click aici.

HCL Nr. 37/18.08.2023 - privind instituirea unui drept de uz și servitute în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A. - click aici.

HCL Nr. 36/31.07.2023 - privind aprobarea elaborării şi tehnoredactării „Strategiei de digitalizare la nivelul comunei Odobești, judeţul Bacău” - click aici.

HCL Nr. 35/31.07.2023 - privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii cu o persoană juridică în vederea elaborării, tehnoredactării şi actualizării documentelor pe linie de apărare împotriva incendiilor și situaţii de urgenţă, necesare Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, Centrului Operativ cu Activitate Temporară, Secretariatului Tehnic şi a documentelor necesare pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă a personalului din organigrama primăriei - click aici.

HCL Nr. 34/31.07.2023 - privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V1, al comunei Odobești, județul Bacău - click aici.

HCL Nr. 33/31.07.2023 - privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Odobești, județul Bacău pe trimestrul III 2023 - click aici.

HCL Nr. 32/31.07.2023 - privind aprobarea tarifului de facturare al S.C. ECOSUD S.A pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării, pentru o perioadă de 6 luni - click aici.

HCL Nr. 31/31.07.2023 - privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire acontractelor/acordurilor -cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor -cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru perioada 2023-2026 - click aici.

HCL Nr. 30/31.07.2023 - privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august,septembrie și octombrie 2023 - click aici.

HCL Nr. 29/30.06.2023 - privind aprobarea contribuției ce revine comunei Odobești, județul Bacău pentru anul 2023 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău - click aici.

HCL Nr. 28/30.06.2023 - privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Odobești, județul Bacău pe trimestrul II 2023 - click aici.

HCL Nr. 27/31.05.2023 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind modificarea tarifelor S.C.COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A, conform Raportului expertului cooptat de către ADIS Bacău, de către UAT-urile membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr.180/2957/06.05.2015 - click aici.

HCL Nr. 26/31.05.2023 privind asocierea cu județul Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap de pe raza comunei Odobești pentru anul 2023 - click aici.

HCL Nr. 25/31.05.2023 privind aprobarea pentru filmarea și difuzarea integrală prin ”Servicii de înregistrare audio-video a ședințelor Consiliului Local Odobești și a evenimentelor culturale aprobate de Consiliul local și organizate de Primăria Odobești” - click aici.

HCL Nr. 24/28.04.2023 privind aderarea și participarea comunei Odobești, județul Bacău la parteneriatul constituit prin Asociația Grup de Acțiune Locală "Colinele Tutovei" - click aici.

HCL Nr. 23/28.04.2023 privind stabilirea cuantumului acordat în cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social, pentru anul 2023 - click aici.

HCL Nr. 22/28.04.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie și iulie 2023 - click aici.

HCL Nr. 21/30.03.2023 privind aprobarea votului in cadrul Adunării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău - click aici.

HCL Nr. 20/30.03.2023 privind respingerea modificării/ajustării tarifelor propuse de către S.C.COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A către UAT-urile membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr.180/2957/6.05.2015 - click aici.

HCL Nr. 19/30.03.2023 privind aprobarea actului adițional nr. 3 la în contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare-operare instalații nr. 1078/1087/16.04.2018 încheiat cu S.C. ECOSUD S.A. - click aici.

HCL Nr. 18/30.03.2023 privind aprobarea” Planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situaţiilor de urgenţă" al comunei Odobești, județul Bacău - click aici.

HCL Nr. 17/30.03.2023 privind corectarea denumirii străzii ”Lăcrămiorelor” în strada ”Lăcrămioarelor” - click aici.

HCL Nr. 16/30.03.2023 privind completarea HCL Odobești nr.65 din 28.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 în comuna Odobești,județul Bacău - click aici.

HCL Nr. 15/30.03.2023 privind aprobarea deplasării în străinătate a doamnei primar Ojog Andriana în perioada 19-22 iunie 2023 - click aici.

HCL Nr. 14/09.03.2023 privind aprobarea proiectului ,,Dotarea unităților de învățământ din Comuna Odobești, județul Bacău ''în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C15: Educație, Obiectiv Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe - click aici.

HCL Nr. 13/09.03.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici/ indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general/devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ODOBEŞTI, JUDEȚUL BACĂU”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - click aici.

HCL Nr. 12/28.02.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, a cofinanţării de la bugetul local şi a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii Înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare a apelor uzate în comuna Odobești, judeţul Bacău” – Rest de executat - click aici.

HCL Nr. 11/28.02.2023 privind aprobarea unui protocol de colaborare-cadru, ce se va încheia între comuna Odobești şi Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, pentru colaborarea interinstituțională, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS SII MMSS”, cod MySmis 130963 - click aici.

HCL Nr. 10/28.02.2023 privind adoptarea procedurii de urmărire și verificare a măsurilor dispuse prin Raportul de follow-up nr.CCBC/2023-10661/6.02.2023 - click aici.

HCL Nr. 09/28.02.2023 privind desemnarea membrilor Consiliului Local Odobești în Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Odobești,  județul Bacău  - click aici.

HCL Nr. 08/01.02.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Odobești, județul Bacău pentru anul 2023 - click aici.

HCL Nr. 07/31.01.2023 privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2023 - click aici.

HCL Nr. 06/31.01.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie 2023 - click aici.

HCL Nr. 05/31.01.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2023 - click aici.

HCL Nr. 04/31.01.2023 privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru anul 2023 - click aici.

HCL Nr. 03/31.01.2023 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și achiziții pe anul 2023 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local - click aici.

HCL Nr. 02/31.01.2023 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică și a Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2023 - click aici.

HCL Nr. 01/31.01.2023 privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar al bugetului local pentru anul 2022 - click aici.


2022


HCL Nr.68/28.12.2022 pentru modificarea HCL 47 din 30.09.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Odobești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Tisa Silvestri pentru anul școlar 2022- 2023 - click aici.

HCL Nr.67/28.12.2022 privind organizarea rețelei școlare din raza comunei Odobești, județul Bacău pentru anul școlar 2023-2024 - click aici.

HCL Nr.66/28.12.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnici economici ai proiectului și a devizului general la faza DTAC+PTH+DDE - click aici.

HCL Nr.65/28.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 în comuna Odobești, județul Bacău - click aici.

HCL Nr.64/28.12.2022 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Odobești, județul Bacău pe trimestrul IV 2022 - click aici.

HCL Nr.63/21.12.2022 privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B. în vederea exercitării votului Consiliul Local al comunei Odobești, județul Bacău - click aici.

HCL Nr.62/09.12.2022 privind schimbarea denumirii imobilului ”Centru de servicii pentru copil si familie AFTER SCHOOL, sat Odobești, comuna Odobești, judeţul Bacău” - click aici.

HCL Nr.61/09.12.2022 privind aprobarea proiectului ,,ÎNFIINȚARE ȘI OPERAȚIONALIZARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT ÎN COMUNA ODOBEȘTI, JUDEȚUL BACĂU’’ din cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 – Sănătate, Investiția: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.4: Centre Comunitare Integrate - click aici.

HCL Nr.60/09.12.2022 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Odobești, județul Bacău - click aici.

HCL Nr.59/18.11.2022 privind aprobarea acordării unui premiu în sumă de 500 lei, familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie și au domiciliul stabil în comuna Odobești, județul Bacău - click aici.

HCL Nr.58/18.11.2022 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Odobești, județul Bacău pe trimestrul IV 2022 - click aici.

HCL Nr.57/18.11.2022 privind aprobarea Regulamentului de acordare a prestațiilor financiare excepționale și a ajutoarelor de urgență - click aici.

HCL Nr.56/31.10.2022 privind participarea comunei Odobești, județul Bacău la elaborarea "Studiului de oportunitate pentru gestionarea câinilor fara stăpân, a regulamentului serviciului și a documentaţiei de atribuire în vederea delegării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân" - click aici.

HCL Nr.55/31.10.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale în comuna Odobești, județul Bacău - click aici.

HCL Nr.54/31.10.2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Odobești, județul Bacău - click aici.

HCL Nr.53/31.10.2022 privind aprobarea documentației pentru atribuirea contractului de deszăpezire a drumurilor proprietate publică a Comunei Odobești, județul Bacău pentru perioada sezonului rece 2022-2023 - click aici.

HCL Nr.52/31.10.2022 privind aprobarea Planului operativ de acțiune pentru iarna 2022-2023 - click aici.

HCL Nr.51/31.10.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2022 și ianuarie 2023 - click aici.

HCL Nr.50/30.09.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici/indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general/devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „ MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ODOBEŞTI, JUDEȚUL BACĂU”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - click aici.

HCL Nr.49/30.09.2022 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Odobești, județul Bacău pe trimestrul III 2022 - click aici.

HCL Nr.48/30.09.2022 privind modificarea și completarea HCL nr.19 din 30.03.2022 - click aici.

HCL Nr.47/30.09.2022 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Odobești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Tisa Silvestri pentru anul școlar 2022 - 2023 - click aici.

HCL Nr.46/31.08.2022 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care persoanele care au săvârşit infracţiuni sau persoanele care au fost sancționate contravențional vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, ca obligaţie stabilită de către instanţa de judecată - click aici.

HCL Nr.45/17.08.2022 privind participarea comunei Odobești la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public pentru investiția "Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței infrastructurii de iluminat public în comuna Odobești, județul Bacău - AFM3"  - click aici.

HCL Nr.44/29.07.2022 privind subvenționarea totală pentru sterilizarea câinilor cu stăpân ce aparțin rasei comune sau a metișilor acestora aflați pe raza comunei Odobești, județul Bacău - click aici.

HCL Nr.43/29.07.2022 privind înfiinţarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al comunei Odobești, judeţul Bacău” - click aici.

HCL Nr.42/29.07.2022 privind aprobarea închirierii imobilului “Centru de servicii pentru copil și familie AFTER SCHOOL sat Odobesti, comuna Odobesti, județul Bacău” - click aici.

HCL Nr.41/29.07.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie și octombrie 2022 - click aici.

HCL Nr.40/29.07.2022 privind aprobarea Studiului de Oportunitate în vederea stabilirii modalității de gestiune a transportului public local de călători prin curse regulate în Municipiul Bacău și Zona Metropolitană - click aici.

HCL Nr.39/29.07.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate elevilor de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Odobești, județul Bacău - click aici.

HCL Nr.38/29.07.2022 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Construire teren de sport cu gazon sintetic sat Tisa Silvestri,comuna Odobești, județul Bacău”  - click aici.

HCL Nr.37/29.07.2022 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Odobești, județul Bacău pe trimestrul III 2022  - click aici.

HCL Nr.36/29.07.2022 privind aprobarea achiziției serviciilor de specialitate în vederea reluării procedurii de achiziție publică pentru rest de executat la obiectivul de investiție” Înființarea sistemului de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare a apelor uzate în comuna Odobești, jud. Bacău”  - click aici.

HCL Nr.35/29.07.2022 privind adoptarea procedurii de urmărire și verificare a măsurilor dispuse prin Decizia Camerei de Conturi Bacău nr.13 din 4.07.2022  - click aici.

HCL Nr.34/08.07.2022 privind aprobarea contribuției ce revine comunei Odobești, județul Bacău pentru anul 2022 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău - click aici.

HCL Nr.33/08.07.2022 privind aprobarea actului adițional nr.3 la contractul de proiectare și execuție lucrări nr.7703 din 02.02.2021 pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public din comuna Odobești, județul Bacău” - click aici.

HCL Nr.32/24.06.2022 privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică prin încheierea unor contracte care să asigure apărarea intereselor Comunei Odobești, Primăriei comunei Odobești și Consiliului Local Odobești, județul Bacău - click aici.

HCL Nr.31/24.06.2022 privind aprobarea elaborării şi tehnoredactării „Strategiei Cadru de Relaţii Publice necesară la nivelul comunei Odobești, judeţul Bacău” - click aici.

HCL Nr.30/24.06.2022 privind aprobarea elaborării şi tehnoredactării „Strategiei pentru Prevenirea şi Combaterea Corupţiei la nivelul comunei Odobești, judeţul Bacău” - click aici.

HCL Nr.29/24.06.2022 privind aprobarea elaborării şi tehnoredactării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Odobești, județul Bacău - click aici.

HCL Nr.28/24.06.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Odobești, județul Bacău - click aici.

HCL Nr.27/31.05.2022 privind stabilirea modalității de gestiune și aprobarea caietului de sarcini și regulamentului Serviciului de iluminat public al comunei Odobești, județul Bacău - click aici.

HCL Nr.26/31.05.2022 privind aprobarea” Planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situaţiilor de urgenţă" al comunei Odobești, județul Bacău - click aici.

HCL Nr.25/31.05.2022 privind asocierea cu județul Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap de pe raza comunei Odobești pentru anul 2022 - click aici.

HCL Nr.24/27.04.2022 privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiții “Înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare a apelor uzate în comuna Odobești, judeţul Bacău” - click aici.

HCL Nr.23/27.04.2022 privind aprobarea Actului Adițional nr. 5 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr. 180/2957/ 06.05.2015 (DIMINUAREA TARIFULUI de la 1414,47 lei/ tonă fără T.V.A. la 994,86 lei/ tonă fără T.V.A.) - click aici.

HCL Nr.22/27.04.2022 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Odobești, județul Bacău - click aici.

HCL Nr.21/27.04.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie și iulie 2022 - click aici.

HCL Nr.20/30.03.2022 privind schimbarea denumirii imobilului ”fost sediu CAP” - click aici.

HCL Nr.19/30.03.2022 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei Odobești a imobilului ”fost sediu CAP” pentru cauză de utilitate publică și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Odobești, județul Bacău  - click aici.

HCL Nr.18/30.03.2022 privind aprobarea demarării procedurilor de întocmire a documentațiilor pentru obiectivul de investiție ”Construire teren de sport cu gazon sintetic sat Tisa Silvestri, comuna Odobești, județul Bacău”  - click aici.

HCL Nr.17/30.03.2022 privind aprobarea demarării procedurilor de întocmire a documentațiilor în vederea înscrierii proiectului ”Stații de reîncărcare vehicule electrice în comuna Odobești, județul Bacău” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 10- Fondul Local - I.1.3 Mobilitatea urbană verde - asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice - click aici.

HCL Nr.16/30.03.2022 privind aprobarea demarării procedurilor de întocmire a documentațiilor în vederea înscrierii proiectului ”Reabilitare Cămin Cultural sat Odobești, comuna Odobești, județul Bacău” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 10- Fondul Local -Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale - click aici.

HCL Nr.15/23.03.2022 privind încetarea mandatului de consilier al domnului Cojoc Mihai Sorin și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Odobești, județul Bacău - click aici.

HCL Nr.14/23.03.2022 privind aprobarea demarării procedurilor de întocmire a documentațiilor în vederea executării lucrărilor ”înființare parcare aferentă Școlii Generale Tisa Silvestri” - click aici.

HCL Nr.13/23.03.2022 privind aprobarea demarării procedurilor de întocmire a documentațiilor în vederea executării lucrărilor” construire zid de sprijin și refacere împrejmuire pe latura de nord la garaje primărie și teren de sport Școală sat Odobești, comuna Odobești, județul Bacău” - click aici.

HCL Nr.12/23.03.2022 privind aprobarea demarării procedurilor de achiziție și montare centrală termică la sediul Primăriei comunei Odobești, județul Bacău - click aici.

HCL Nr.11/14.02.2022 privind aprobarea actului adițional nr. 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului ”sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” - click aici.

HCL Nr.10/14.02.2022 privind desemnarea membrilor Consiliului Local Odobești în Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Odobești, județul Bacău - click aici.

HCL Nr.09/14.02.2022 privind aprobarea demarării procedurilor de actualizare și modificare a documentațiilor în vederea accesării fondurilor nerambursabile pentru finanțarea proiectului ”Demolare clădire existentă și construire dispensar rural comuna Odobești, județul Bacău” - click aici.

HCL Nr.08/14.02.2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și achiziții pe anul 2022 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local - click aici.

HCL Nr.07/14.02.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Odobești, județul Bacău pentru anul 2022 - click aici.

HCL Nr.06/14.02.2022 privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar al bugetului local pentru anul 2021 - click aici.

HCL Nr.05/28.01.2022 privind adoptarea procedurii de urmărire și verificare a măsurilor dispuse prin Decizia Camerei de Conturi Bacău nr. 26/1 din 5.01.2022 - click aici.

HCL Nr.04/28.01.2022 privind aprobarea modelului de Contract de management administrativ-financiar, ce se va încheia între Primarul comunei Odobești și directorul unităților de învățământ preuniversitar din comuna Odobești, precum și aprobarea Indicatorilor de performanță, anexă la Contractul de management administrativ-financiar - click aici.

HCL Nr.03/28.01.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2022 - click aici.

HCL Nr.02/28.01.2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică și a Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2022 - click aici.

HCL Nr.01/28.01.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie 2022 - click aici.

2021

HCL Nr.66/30.12.2021 privind organizarea rețelei școlare din raza comunei Odobești,județul Bacău pentru anul școlar 2022-2023 - click aici.

HCL Nr.65/30.12.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Odobești,județul Bacău - click aici.

HCL Nr.64/30.12.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Odobești, județul Bacău pe trimestrul IV 2021 - click aici.

HCL Nr.63/30.12.2021 privind aprobarea Statutului comunei Odobești, județul Bacău - click aici.

HCL Nr.62/30.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 în comuna Odobești,județul Bacău - click aici.

HCL Nr.61/15.12.2021 privind predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în sat Ciuturești, comuna Odobești, județul Bacău și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire și dotare Cămin cultural sat Ciuturești, comuna Odobești, județul Bacău” - click aici.

HCL Nr.60/15.12.2021 privind aprobarea documentaței tehnico-economică pentru investiția „Construire și dotare Cămin cultural sat Ciuturești, comuna Odobești, județul Bacău” - click aici.

HCL Nr.59/15.12.2021 privind participarea comunei Odobești, județul Bacău la cofinanțarea lucrărilor privind extindere rețea energie electrică în localitatea Tisa Silvestri, comuna Odobești, județul Bacău, strada Petru Groza - click aici.

HCL Nr.58/15.12.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Odobești, județul Bacău pe trimestrul IV 2021 - click aici.

HCL Nr.57/25.11.2021 privind aprobarea documentatiei pentru atribuirea contractului de deszăpezire a drumurilor proprietate publică a Comunei Odobești, județul Bacău pentru perioada sezonului rece 2021-2022- click aici.

HCL Nr.56/25.11.2021 privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2022, conform „Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare” pentru proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”- click aici.

HCL Nr.55/25.11.2021 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2021-2027 a Comunei Odobești, Judeţul Bacău- click aici.

HCL Nr.54/25.11.2021 privind aprobarea acordării unui premiu în sumă de 500 lei, familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie și au domiciliul stabil în comuna Odobești, județul Bacău- click aici.

HCL Nr.53/25.11.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Odobești, județul Bacău pe trimestrul IV 2021- click aici.

HCL Nr.52/28.10.2021 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate elevilor de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Odobești, județul Bacău- click aici.

HCL Nr.51/28.10.2021 privind aprobarea Planului operativ de acțiune pentru iarna 2021-2022 - click aici.

HCL Nr.50/28.10.2021 privind asocierea comunei Odobești, județul Bacău cu Consiliul Județean Bacău, în vederea extinderii capacității de colectare a deșeurilor municipale - click aici.

HCL Nr.49/28.10.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Odobești, județul Bacău pe trimestrul IV 2021 - click aici.

HCL Nr.48/28.10.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2021 și ianuarie 2022 - click aici.

HCL Nr.47/29.09.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ”Construire poduri în comuna Odobești, județul Bacău” prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” aprobat prin OUG nr.95/2021 - click aici.

HCL Nr.46/29.09.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri de interes local comuna Odobești, județul Bacău” prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” aprobat prin OUG nr.95/2021 - click aici.

HCL Nr.45/29.09.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici la data de 01.09.2021, conform proiect tehnic pentru obiectivul de investiții ”Înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare a apelor uzate în comuna Odobești, judeţul Bacău” - click aici.

HCL Nr.44/29.09.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici la data de 01.09.2021, conform proiect tehnic pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public din comuna Odobesti, județul Bacău” - click aici.

HCL Nr.43/29.09.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici la data de 01.09.2021, conform proiect tehnic pentru obiectivul de investiții “Modernizare drumuri de interes local în sat Tisa Silvestri, comuna Odobești, județul Bacău “ - click aici.

HCL Nr.42/23.09.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Amenajare teren de sport si imprejmuire Școala Gimnazială cu clasele I-VIII Ciuturești,  comuna Odobești, județul Bacău” - click aici.

HCL Nr.41/23.09.2021 privind aprobarea proiectului Amenajare teren de sport și împrejmuire Școală gimnazială cu clasele I-VIII Ciuturești, comuna Odobești, județul Bacău și a cheltuielilor legate de proiect - click aici.

HCL Nr. 40/22.09.2021 privind aprobarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale din satul Tisa Silvestri, comuna Odobești, județul Bacău” și a cheltuielilor legate de proiect - click aici.

HCL Nr. 39/22.09.2021 privind aprobarea proiectului Amenajare teren de sport și împrejmuire Școală gimnazială cu clasele I-VIII Ciuturești, comuna Odobești, județul Bacău și a cheltuielilor legate de proiect - click aici.

HCL Nr. 38/22.09.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Odobești, județul Bacău pe trimestrul III 2021 - click aici.

HCL Nr. 37/22.09.2021 privind  instituirea unui drept de uz și servitute în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A. - click aici.

HCL Nr. 36/22.09.2021 privind actualizarea și modificarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Odobești, judeţul Bacău - click aici.

HCL Nr. 35/22.09.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Odobești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Tisa Silvestri pentru anul școlar 2021 - 2022. - click aici.

HCL Nr. 34/31.08.2021 privind aprobarea proiectului Amenajare teren de sport și împrejmuire Școală gimnazială cu clasele I-VIII Ciuturești,comuna Odobești,județul Bacău și a cheltuielilor legate de proiect - click aici.

HCL Nr. 33/31.08.2021 privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitană Bacău - click aici.

HCL Nr. 32/31.08.2021 privind privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Odobești, județul Bacău pe trimestrul III 2021 - click aici.

HCL Nr. 31/30.07.2021 privind primirea U.A.T. comuna Berești-Bistrița în calitate de membru la A.D.I.B. - click aici.

HCL Nr. 30/30.07.2021 privind asocierea cu județul Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap de pe raza comunei Odobești pentru anul 2021 - click aici.

HCL Nr. 29/30.07.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie și octombrie 2021 - click aici.

HCL Nr. 28/24.06.2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al României și al contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Odobești, județul Bacău - click aici.

HCL Nr. 27/24.06.2021 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al comunei Odobești,județul Bacău pentru ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău convocată pentru data de 25.06.2021 și pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 28.06.2021 -  click aici.

HCL Nr. 26/31.05.2021 privind aprobarea incheierii unui contract de servicii pentru intretinerea drumurilor ,şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale, îndepărtarea materialului lemnos şi a deşeurilor din albiile cursurilor de apă, din secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor în cazul situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase- click aici.

HCL Nr. 25/31.05.2021 privind aprobarea demarării procedurilor de întocmire a documentațiilor în vederea: amenajare toalete Școală Ciuturești,achiziție centrală termică Școală Ciuturești,amenajare parcare Școală Tisa Silvestri- click aici.

HCL Nr. 24/31.05.2021 privind aprobarea demarării procedurilor de întocmire a documentațiilor în vederea reabilitării,extinderii și dotării construcție și împrejmuire Cămin Cultural sat Odobești,comuna Odobești,județul Bacău- click aici.

HCL Nr. 23/31.05.2021 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Odobești, județul Bacău pentru trimestrul I 2021- click aici.

HCL Nr. 22/31.05.2021 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care persoanele care au săvârşit infracţiuni sau persoanele care au fost sancționate contravențional vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, ca obligaţie stabilită de către instanţa de judecată- click aici.

HCL Nr. 21/22.04.2021 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și achiziții pe anul 2021 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local - click aici.

HCL Nr. 20/22.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Odobești, județul Bacău pentru anul 2021 - click aici.

HCL Nr. 19/22.04.2021 privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar al bugetului local pentru anul 2020 - click aici.

HCL Nr. 18/22.04.2021 privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău pentru anul 2021- click aici.

HCL Nr. 17/07.04.2021 privind asocierea cu județul Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap de pe raza comunei Odobești, județul Bacău - click aici.

HCL Nr. 16/07.04.2021 privind aprobarea demarării procedurilor de întocmire a documentațiilor în vederea accesării de fonduri pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale din satul Tisa Silvestri, comuna Odobești, județul Bacău” - click aici.

HCL Nr. 15/07.04.2021 privind aprobarea” Planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situaţiilor de urgenţă" al comunei Odobești, județul Bacău - click aici.

HCL Nr. 14/07.04.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie și iulie 2021 - click aici.

HCL Nr. 13/19.03.2021 privind aprobarea Regulamentului privind accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietate comunei Odobești, județul Bacău - click aici.

HCL Nr. 12/19.03.2021 privind desemnarea membrilor Consiliului Local Odobești în Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Odobești, județul Bacău - click aici.

HCL Nr. 11/19.03.2021 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” - click aici.

HCL Nr. 10/26.02.2021 privind aprobarea Programului de măsuri în domeniul edilitar-gospodăresc, al salubrizării, protecția mediului înconjurător precum și sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării acestora pe raza comunei Odobești, județul Bacău - click aici.

HCL Nr. 09/26.02.2021 privind instituirea unui drept de uz și servitute în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A. - click aici.

HCL Nr. 08/26.02.2021 privind adoptarea procedurii de urmărire și verificare a măsurilor dispuse prin Decizia Camerei de Conturi Bacău nr.52/3 din 3.02.2021 - click aici.

HCL Nr. 07/29.01.2021 privind inițierea demersurilor necesare pentru întocmirea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Odobești 2021-2027 - click aici.

HCL Nr. 06/29.01.2021 privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiții “Înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare a apelor uzate în comuna Odobești, judeţul Bacău” ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor OUG 114/2018 - click aici.

HCL Nr. 05/29.01.2021 privind organizarea rețelei școlare din raza comunei Odobești,județul Bacău pentru anul școlar 2021-2022 - click aici.

HCL Nr. 04/29.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2021 - click aici.

HCL Nr. 03/29.01.2021 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2021 - click aici.

HCL Nr. 02/29.01.2021 privind aprobarea numarului de asistenti personali pentru anul 2021 - click aici.

HCL Nr. 01/29.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie,martie și aprilie 2021 - click aici.

2020

HCL Nr. 50 / 16.12.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 49 / 16.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 in comuna Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 48 / 16.12.2020 privind stabilirea numarului si cuantumului burselor acordate in anul scolar 2020-2021 - click aici.

HCL Nr. 47 / 16.12.2020 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Chetuieli al comunei Odobesti, judetul Bacau pe trimestrul  IV 2020 - click aici.

HCL Nr. 46 / 16.12.2020 privind actualizarea si modificarea statului de functii si a organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Odobesti, judentul Bacau - click aici.

HCL Nr. 45 / 16.12.2020 privind aprobarea acordarii unui premiu in suma de 500 lei, familiilor care au implinit 50 de ani de casatorie si au domiciliul stabil in comuna Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 44 / 16.12.2020 privind desemnarea reprezentantilor in Consiliului Local Odobesti in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Tisa Silvestri pentru anul scolar 2020-2021  - click aici.

HCL Nr. 43 / 16.12.2020 privind desemnarea reprezentantului consiliului local al comunei Odobesti in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei din Scoala Gimnaziala TISA SILVESTRI  - click aici.

HCL Nr. 42 / 17.11.2020 privind aprobarea Planului operativ de actiune pentru iarna 2020-2021 - click aici.

HCL Nr. 41 / 17.11.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile noiembrie si decembrie 2020 si ianuarie 2021 - click aici.

HCL Nr. 40 / 17.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Odobesti - click aici.

HCL Nr. 39 / 17.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 38 / 21.10.2020 privind aprobarea proiectului Amenajare teren de sport si imprejmuire Scoala gimnaziala cu clasele I - VIII Ciuturesti, comuna Odobesti, judetul Bacau si a cheltuielilor legate de proiect - click aici.

HCL Nr. 37 / 21.10.2020 privind alegerea presedintelui pentru sedinta din 21.10.2020 - click aici.

HCL Nr. 36 / 21.09.2020 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Odobesti, judetul Bacau pe trimestrul III 2020 - click aici.

HCL Nr. 35 / 31.08.2020 privind asocierea cu judetul Bacau pentru finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanelor cu handicap de pe raza comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 34 / 31.08.2020 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Odobesti, judetul Bacau pe trimestrul III 2020 - click aici.

HCL Nr. 33 / 31.07.2020 privind aprobarea modificarii tarifului de precolectare, colectare si transportul deseurilor municipale amestecate reciclabile de la populatie si AE+IP (luand in calcul cantitatea programata de 1000 tone/an asumata de delgatar) la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare si transport deseuri municipale in judetul Bacau nr. 180/2957 din 06.05.2015 si a Actului Aditional nr. 4 la Contractul 180/2957/06.05.2015 - click aici.

HCL Nr. 32 / 31.07.2020 privind aprobarea inchirierii imobilului "Apartament Bloc Tisa Silvestri" situat in sat Tisa Silvestri, comuna Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 31 / 10.07.2020 privind implementarea proiectului "Modernizarea sistemului de iluminat public prin cresterea eficientei energetice a corpurilor de iluminat si prin gestionarea inteligenta a energiei electrice in infrastructura de iluminat public din comuna Odobesti, judetul Bacau" - click aici.

HCL Nr. 30 / 30.06.2020 privind aprobarea introducerii in domeniul public al comunei Odoesti, judetul Bacau a investitiei "Modernizare iluminat public cu panouri fotovoltaice in sat Tisa Silvestri, comuna Odobesti, judetul Bacau" - click aici.

HCL Nr. 29 / 30.06.2020 privind asociarea cu judetul Bacau pentru finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanelor cu handicap de pe raza comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 28 / 30.06.2020 privind modificarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al cmunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 27 / 30.06.2020 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Odobesti, judetul Bacau pe trimestrul II 2020 - click aici.

HCL Nr. 26 / 30.06.2020 privind aprobarea "Planului anual si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta" al comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 25 / 30.06.2020 privind aprobarea procedurii de convocare si desfasurare a sedintelor Consiliului Local al comunei Odobesti in situatii exceptionale - click aici.

HCL Nr. 24 / 30.06.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iunie, iulie si august - click aici.

HCL Nr. 23 / 30.04.2020 privind aprobarea rezilierii contractului de inchiriere incheiat in data 07.02.2019 intre comuna Odobesti si SC KARMINA PLUS SRL - click aici.

HCL Nr. 22 / 30.04.2020 privind aprobarea inchirierii pasunilor din proprietatea privata a comunei Odobesti, judetul Bacau prin licitatie publica cu strigare si inchiriere directa - click aici.

HCL Nr. 21 / 30.04.2020 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Odobesti, judetul Bacau pe trimestrul II 2020 - click aici.

HCL Nr. 20 / 31.03.2020 privind actualizarea membrilor Serviciului Voluntar de Situatii de Urgenta la nivelul comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 19 / 31.03.2020 privind completarea domeniului public al comunei ODOBESTI cu investitia "Modernizare iluminat public cu panouri fotovoltaice in sat Tisa Silvestri, comuna Odobesti, judetul Bacau" - click aici.

HCL Nr. 18 / 31.03.2020 privind aprobarea implementarii proiectului "Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si combaterea saraciei si excluziunii sociale" cod SMIS 126924 - click aici

HCL Nr. 17 / 31.03.2020 privind desemnarea reprezentatului Consiliului Local Odobesti in Consiliul Consultativ al ISJ Bacau - click aici.

HCL Nr. 16 / 19.02.2020 privind aprobarea Planului anual de evolutie al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru Proiectul "Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau" si a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020 - click aici.

HCL Nr. 15 / 19.02.2020 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau" - click aici.

HCL Nr. 14 / 19.02.2020 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de salubrizare al judetului Bacau - click aici.

HCL Nr. 13 / 19.02.2020 privind aprobarea modificarii tarifelor operatorului SC ECO SUD SA - click aici.

HCL Nr. 12 / 19.02.2020 privind modificarea Contributiei la Economia Circulara pentru deseuri municipale, deseurile din constructii si destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020 - click aici.

HCL Nr. 11 / 19.02.2020 privind aprobarea inchirierii imobilului "Centru de servicii pentru copil si familie AFTER SCHOOL sat Odobesti, comuna Odobesti, judetul Bacau" - click aici.

HCL Nr. 10 / 19.02.2020 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2020 - click aici.

HCL Nr. 09 / 19.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Odobesti pentru anul 2020 - click aici.

HCL Nr. 08 / 07.02.2020 privind aprobarea demararii procedurilor de intocmire a documentatiilor in vederea inchirierii/concesionarii a imobilului "Centru de servicii pentru copil si familie AFTER SCHOOL sat Odobesti, comuna Odobesti, judetul Bacau" - click aici.

HCL Nr. 07 / 07.02.2020 privind demararea procedurilor necesare pentru concesionarea suprafetei de 134,14 ha pasune comunala - click aici.

HCL Nr. 06 / 07.02.2020 privind aprobarea rezilierii contractului de comodat incheiat in data de 09.11.2018 intre Comuna Odobesti si asociatia Antidrog Est-Europeana - click aici.

HCL Nr. 05 / 07.02.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie, aprilie si mai 2020 - click aici.

HCL Nr. 04 / 13.01.2020 privind aprobarea initierii demersurilor necesare pentru realizarea obiectivului de investitii "Construire Camin Cultural sat Ciuteuresti, comuna Odobesti, judetul Bacau" - click aici.

HCL Nr. 03 / 13.01.2020 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate de catre beneficiarii de ajutor social in anul 2020 - click aici.

HCL Nr. 02 / 13.01.2020 privind aprobarea numarului de asistenti personali pentru anul 2020 - click aici.

HCL Nr. 01 / 13.01.2020 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitie publica si Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2020 - click aici.

2019

HCL Nr. 63 / 30.12.2019 privind organizarea retelei scolare pe raza comunei Odobesti, judetul Bacau pentru anul scolar 2020-2021 - click aici.

HCL Nr. 62 / 30.12.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 in comuna Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 61 / 30.12.2019 privind respingerea proiectului de hotarare pentru validarea mandatului de consilier local al domnului Buzdug Vasile - click aici.

HCL Nr. 60 / 23.12.2019 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Odobesti, judetul Bacau pe trimestrul IV 2019 - click aici.

HCL Nr. 59 / 16.12.2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Odobesti, judetul Bacau a unor imobile in vederea demolarii - click aici.

HCL Nr. 58 / 16.12.2019 privind modificarea inventarului apartinand domeniului public al comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 57 / 16.12.2019 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Odobesti, judetul Bacau pe trimestrul IV 2019 - click aici.

HCL Nr. 56 / 29.11.2019 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al Unitatilor Administrativ-Teritoriale din judetul Bacau, membre A.D.I.S. - click aici.

HCL Nr. 55 / 29.11.2019 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Odobesti, judetul Bacau pe trimestrul IV 2019 - click aici.

HCL Nr. 54 / 29.11.2019 privind aprobarea alocarii unui premiu in suma de 500 lei, familiilor care au implinit 50 de ani de casatorie si au domiciliul stabil in comuna Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 53 / 29.11.2019 privind alocarea sumei de 13.000 de lei pentru cumpararea de cadouri cu ocazia sarbatorilor Craciunului, elevilor si prescolarilor din comuna Odobesti, precum si pentru cheltuielile ocazionate de "Datinile si obiceiurile din comuna Odobesti, judetul Bacau, de Anul Nou" - click aici.

HCL Nr. 52 / 29.11.2019 privind aprobarea Planului Operativ de actiune pentru combaterea inzapezirii, poleiului si ghetii pentru iarna 2019-2020 - click aici.

HCL Nr. 51 / 29.11.2019 privind alegerea presedinelui de sedinta pentru lunile decembrie 2019 - ianuarie si februarie 2020 - click aici.

HCL Nr. 50 / 05.11.2019 privind scoatearea din circuitul agricol a unei suprafete de 3765mp - categorie de folosinta arabil, terenuri situate in extravilanul comunei Odobesti, judetul Bacau, in vederea realizarii investitiei de utilitate publica locala: "Infiintarea Sistemului de Alimentare cu Apa si a Sistemului de Canalizare a Apelor Uzate in comuna Odobesti, judetul Bacau" - click aici.

HCL Nr. 49 / 15.10.2019 privind aprobarea achiztionarii si montarii unei centrale termice la Scoala Generala Ciuturesti, comuna Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 48 / 15.10.2019 privind compensarea valorii lucrarilor de reparatii la spatiul utilizat de CMI Anton Ileana Mihaela din taxa de concesionare - click aici.

HCL Nr. 47 / 15.10.2019 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Odobesti, judetul Bacau pe trimestrul IV 2019 - click aici.

HCL Nr. 46 / 25.09.2019 privind adoptarea procedurii de urmarire si verificare a masurilor dispuse prin Decizia Camerei de Conturi Bacau nr. 26 din 21.08.2019 - click aici.

HCL Nr. 45 / 25.09.2019 privind desemnarea reprezentantiolor Consiliului Local Odobesti in Consiliul Administratie al Scolii Gimnaziale Tisa Silvestri pentru anul scolar 2019-2020 - click aici.

HCL Nr. 44 / 29.08.2019 privind aprobarea modificarii HCL 53 din 18.12.2018 privind modificarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 43 / 29.08.2019 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Odobesti, judetul Bacau pe trimestrul III 2019 - click aici.

HCL Nr. 42 / 29.08.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile septembrie, octombrie si noiembrie 2019 - click aici.

HCL Nr. 41 / 12.08.2019 privind completarea bunurilor care apartin domeniului public al comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 40 / 12.08.2019 privind aprobarea acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Administratia Bazinala de Apa Siret si Comuna Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 39 / 22.07.2019 privind modificarea HCL 61 din 21.12.2018, privind aprobare Planului anual de evolutie a taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul "Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau" si cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019  - click aici.

HCL Nr. 38 / 22.07.2019 privind necesitatea efectuarii lucrarilor de reparatii a sistemelor de scurgere a apelor in comuna Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 37 / 22.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de acordare a prestatiilor financiare exceptionale si a ajutoarelor de urgenta  - click aici.

HCL Nr. 36 / 22.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivlu de investitii "Amenajare grupuri sanitare pentru: Scoala gimnaziala sat Ciuturesti comuna Odobesti, Scoala gimnaziala sat Tisa Silvestri comuna Odobesti, Scoala primara sat Odobesti comuna Odobesti"  - click aici.

HCL Nr. 35 / 22.07.2019 privind aprobarea statului de functii si organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 34 / 22.07.2019 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Odobesti, judetul Bacau pe trimestrul III 2019 - click aici.

HCL Nr. 33 / 08.07.2019 privind aprobarea demolarii imobilului: Camin cultural Ciuturesti din satul Ciuturesti, comuna Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 32 / 08.07.2019 privind aprobarea proiectului "Demolare cladire existenta si construire Dispensar rural, comuna Odobesti, judetul Bacau" - click aici.

HCL Nr. 31 / 08.07.2019 privind implementarea proiectului de investitie "Amenajare grupuri sanitare pentru: Scoala gimnaziala sat Ciuturesti comuna Odobesti, Scoala gimnaziala sat Tisa Silvestri comuna Odobesti, Scoala primara sat Odobesti comuna Odobesti" - click aici.

HCL Nr. 30 / 08.07.2019 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Odobesti, judetul Bacau, pe trimestrul III 2019 - click aici.

HCL Nr. 29 / 21.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitii "Modernizare drumuri de interes local in sat Tisa Silvestri, comuna Odobesti, judetul Bacau" - click aici.

HCL Nr. 28 / 21.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitii "Modernizare drumuri de interes local in sat Tisa Silvestri, comuna Odobesti, judetul Bacau" si aprobarea cofinantarii de la bugetul local - click aici.

HCL Nr. 27 / 21.06.2019 privind implentarea proiectului "Modernizare drumuri de interes local in sat Tisa Silvestri, comuna Odobesti, judetul Bacau" - click aici.

HCL Nr. 26 / 21.06.2019 privind aprobarea achizitionarii a unor semne de circulatie si a serviciilor de montaj aferente - click aici.

HCL Nr. 25 / 21.06.2019 privind aprobarea incheierii unui contract de servicii pentru intretinerea drumurilor, santurilor si rigolelor de scurgere a apelor pluviale, indepartarea materialului lemnos si a deseurilor din albiile cursurilor de apa, din sectiunile de scurgere a podurilor si podetelor in cazul situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase - click aici.

HCL Nr. 24 / 21.06.2019 privind stabilirea faptelor care constituie contraventie in domeniul bunei gospodariri a comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 23 / 21.06.2019 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau" - click aici.

HCL Nr. 22 / 31.05.2019 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniu Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - click aici.

HCL Nr. 21 / 31.05.2019 privind aprobarea achizitiei terenului in suprafata de 3200 mp - click aici.

HCL Nr. 20 / 31.05.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iunie, iulie si august 2019 - click aici.

HCL Nr. 19 / 29.05.2019 privind insusirea modificarilor intervenite in inventarul bunurilor apartinand domeniului public al comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 18 / 24.04.2019 privind aprobarea Planului anual si de perspectiva pentru asigurarea cu resurse umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta al comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 17 / 24.04.2019 privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica pe raza comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 16 / 24.04.2019 privind aprobarea demararii procedurilor de actualizare a documentatiilor privind investitia aferenta obiectivului Modernizare drumuri de interes local, comuna Odobesti, judetul Bacau, in vederea accesarii de fonduri nerambursabile - click aici.

HCL Nr. 15 / 24.04.2019 privind aprobarea demararii procedurilor de actualizare a documentatiilor privind investitia aferenta obiectivului Modernizare drumuri satesti in comuna Odobesti, sat Ciuturesti, judetul Bacau in vederea accesarii de fonduri nerambursabile- click aici.

HCL Nr. 14 / 24.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al cumunei Odobesti, judetul Bacau, pentru anul 2019 - click aici.

HCL Nr. 13 / 27.03.2019 privind actualizarea membrilor serviciului voluntar si aprobarea acordarii drepturilor de care beneficiaza membrii Serviciului Voluntar de Situatii de Urgenta de la nivelul unitatii administrativ-teritoriale Odobesti, in conformitate cu HG nr. 1579/2005 - click aici.

HCL Nr. 12 / 27.03.2019 privind aprobarea demararii procedurilor de intocmire a documentatiilor in vederea accesarii de fonduri pentru proiectul "Demolare cladire existenta si construire dispensar rural in comuna Odobesti, jud. Bacau"- click aici.

HCL Nr. 11 / 27.03.2019 privind Amenjamentului pastoral pentru pajistile din comuna Odobesti, judetul Bacau- click aici.

HCL Nr. 10 / 27.02.2019 privind organizarea retelei scolaredin raza comunei Odobesti pentru anul scolar 2019-2020 - click aici.

HCL Nr. 9 / 27.02.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie, aprilie si mai 2019 - click aici.

HCL Nr. 8 / 31.01.2019 privind aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in judetul Bacau nr. 1078/1087 din 16.04.2018 - click aici.

HCL Nr. 7 / 31.01.2019 privind aprobarea programului de masuri privind gospodarirea comunei Odobesti pentru anul 2019 - click aici.

HCL Nr. 6 / 31.01.2019 privind modificarea si completarea HCL nr.13/2018 privind constutirea Consiliului Comunitar Consultativ - click aici.

HCL Nr. 5 / 31.01.2019 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social in anul 2019 - click aici.

HCL Nr. 4 / 31.01.2019 privind aprobarea numarului de asistenti personali pentru anul 2019 - click aici.

HCL Nr. 3 / 31.01.2019 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Odobesti, judetul Bacau pentru anul 2019 - click aici.

HCL Nr. 2 / 31.01.2019 privind modificarea HCL Odobesti nr. 54/2018 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2019 in comuna Odobesti - click aici.

HCL Nr. 1 / 17.01.2019 privind acordarea unei subventii din bugetul public local pentru infiintarea serviciului public de salubrizare - click aici.

2018

HCL Nr. 61 / 26.12.2018 privind aprobare Planului anual de evolutie a taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul "Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau" si cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019 - click aici.

HCL Nr. 60 / 26.12.2018 privind acordarea unei subventii din bugetul public local pentru infiintarea serviciului public de salubrizare - click aici.

HCL Nr. 59 / 26.12.2018 privind aprobarea Actului aditional nr.3 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare si transport deseuri municipale in judetul Bacau nr. 180/2357 din 06.05.2015 si aprobarea tarifelor modificate ale operatorului S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. - click aici.

HCL Nr. 58 / 26.12.2018 privind aprobarea Actului aditional nr.3 la Documentul de pozitie privind modul de implementare a Proiectului "Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau" - click aici.

HCL Nr. 57 / 21.12.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Odobesti, judetul Bacau pe trimestrul IV 2018 - click aici.

HCL Nr. 56 / 21.12.2018 privind rezilierea contractului de inchiriere a spatiului in care si-a desfasurat activitatea Farmacia SC Panaceea SRL si aprobarea inchirierii spatiului unei alte farmacii - click aici.

HCL Nr. 55 / 21.12.2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitie publica si a Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2019 - click aici.

HCL Nr. 54 / 21.12.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 in comuna Odobesti - click aici.

HCL Nr. 53 / 18.12.2018 privind modificarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 52 / 18.12.2018 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Odobesti, judetul Bacau pe trimestrul IV 2018 - click aici.

HCL Nr. 51 / 29.11.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Odobesti, judetul Bacau pe trimestrul IV 2018 - click aici.

HCL Nr. 50 / 29.11.2018 privind aprobarea initierii demersurilor de actualizarea a Planului Urbanistic General al comunei Odobesti, judetul Bacau, aprobat prin HCL Odobesti nr. 10/2013 - click aici.

HCL Nr. 49 / 29.11.2018 privind acordarea unui premiu in suma de 500 lei, familiilor care au implinit 50 de ani de casatorie si au domiciliul stabil in comuna Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 48 / 29.11.2018 privind alocarea sumei de 10.000 lei pentru cumpararea de cadouri cu ocazia sarbatorilor Craciunului, elevilor si prescolarilor din comuna Odobesti, precum si pentru cheltuielile ocazionate de "Datinile si obiceiurile din comuna Odobesti, judetul Bacau, de Anul Nou" - click aici.

HCL Nr. 47 / 29.11.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile decembrie 2018 - ianuarie si februarie 2019 - click aici.

HCL Nr. 46 / 07.11.2018 privind atribuirea, in regim de comodat, a imobilului "Centru de servicii pentru copil si familie AFTER SCHOOL sat Odobesti, comuna Odobesti, judetul Bacau" pentru infiintarea unui centru de preventie in vederea reducerii consumului de droguri, alcool si tutun in randurile tinerilor precum si recuperarea persoanelor dependente de aceste produse  - click aici.

HCL Nr. 45 / 31.10.2018 privind aprobarea inchirierii unui contract de mentenanta in vederea efectuarii serviciilor de reparatii si intretinere a retelei de iluminat public - click aici.

HCL Nr. 44 / 28.09.2018 privind aprobarea nivelului pierderilor de apa de 18% aferente sistemului de alimentare cu apa statie tratare apa bruta Darmanesti - click aici.

HCL Nr. 43 / 28.09.2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Odobesti in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Tisa Silvestri pentru anul scolar 2018-2019 - click aici.

HCL Nr. 42 / 28.09.2018 privind aprobarea Planului operativ de actiune pentru combaterea inzapezirii, poleiului si a ghetii pentru iarna 2018-2019 - click aici.

HCL Nr. 41 / 28.09.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Odobesti, judetul Bacau pe trimestrul IV 2018 - click aici.

HCL Nr. 40 / 24.08.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile septembrie, octombrie si noiembrie 2018  - click aici.

HCL Nr. 39 / 24.08.2018 privind aprobarea exploatarii si valorificarii prin SEAP a unor cantitati de material lemnos - click aici.

HCL Nr. 38 / 24.08.2018 privind insusirea modificarilor intervenite in inventarul apartinand domeniului public al comunei Odobeti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 37 / 24.08.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Odobesti, judetul Bacau pe trimestrul III 2018 - click aici.

HCL Nr. 36 / 14.08.2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat PROIECT "CONSTRUCTII GRADINITE REGIUNE NORD EST" cod Mysmis 125152 Axa prioritara 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale Prioritatea 10.1 Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare Apel de proiecte nr. POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI - click aici.

HCL Nr. 35 / 31.07.2018 privind aprobarea incheierii unui contract de achizitie publica de servicii pentru defrisarea, taierea sau doborarea de arbori de pe domeniul public al comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 34 / 31.07.2018 privind aprobarea inchirierii unui spatiu in suprafata de 15 m.p., apartinand domeniului privat al comunei Odobesti - click aici.

HCL Nr. 33 / 31.07.2018 privind aprobarea achizitiei terenului in suprafata de 4296 m.p. - click aici.

HCL Nr. 32 / 31.07.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Odobesti, judetul Bacau pe trimestrul III 2018 - click aici.

HCL Nr. 31 / 29.06.2018 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 30 / 29.06.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Amenajare teren de sport si imprejmuire Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII Ciuturesti, comuna Odobesti, judetul Bacau" - click aici.

HCL Nr. 29 / 29.06.2018 privind solicitarea adresata Ministerului Educatiei Nationale pentru emiterea avizului conform in vederea schimbarii destinatiei pentru demolarea imobilului in care a functionat Scoala clasele I-IV Balusa - click aici.

HCL Nr. 28 / 29.06.2018 privind achizitia terenului in suprafata de 1469 m.p. - click aici.

HCL Nr. 27 / 31.05.2018 privind aprobarea alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iunie, iulie si august 2018 - click aici.

HCL Nr. 26 / 31.05.2018 privind aprobarea privind aprobarea achizitiei de materiale pentru aniversarea centenarului incheierii Primului Razboi si al Marii Uniri - click aici.

HCL Nr. 25 / 31.05.2018 privind efectuarea unei expertize tehnice pentru obiectivul "Camin cultural Ciuturesti" si "Camin cultural Odobesti" - click aici.

HCL Nr. 24 / 31.05.2018 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea numarului utilizatorilor serviciului public de salubrizare in vederea calcularii taxei speciale de salubritate - click aici.

HCL Nr. 23 / 31.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de nomenclatura stradala si atribuirea de denumiri de strazi in satele componente al comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 22 / 31.05.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Odobesti, judetul Bacau, pe trimestrul II 2018 - click aici.

HCL Nr. 21 / 02.05.2018 privind aprobarea achizitiei terenului in suprafata de 600 m.p. - click aici.

HCL Nr. 20 / 27.04.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Odobesti - click aici.

HCL Nr. 19 / 24.04.2018 privind modificarea si completarea HCL nr.64 din 08.12.2017 privind implementarea proiectului "Modernizare iluminat public cu panouri fotovoltaice in sat Tisa Silvestri, comuna Odobesti, judetul Bacau" - click aici.

HCL Nr. 18 / 22.03.2018 privind aprobarea excluderii din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau a orasului Comanesti - click aici.

HCL Nr. 17 / 22.03.2018 privind acordarea unui drept de folosinta cu titlu gratuit asupra unui teren, proprietate privata al comunei Odobesti, situat in satul Tisa Silvestri in favoarea manastirii "Buna Vestire" din localitatea Tisa Silvestri, comuna Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 16 / 22.03.2018 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Odobesti, judetul Bacau, a unei suprafete de teren in vederea transmiterii unui drept de folosinta cu titlu gratuit in favoarea manastirii "Buna Vestire" din localitatea Tisa Silvestri, comuna Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 15 / 22.03.2018 prin care se ia act de incetarea mandatului de consilier local al domnului Burca Ioan si vacantarea mandatului de consilier local - click aici.

HCL Nr. 14 / 16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 - click aici.

HCL Nr. 13 / 16.02.2018 privind modificare si completarea HCL 30/2016 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ - click aici.

HCL Nr. 12 / 16.02.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie, aprilie si mai 2018 - click aici.

HCL Nr. 11 / 29.01.2018 privind aprobarea Planului de masuri privind gospodarirea comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 10 / 29.01.2018 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate de catre beneficiarii de ajutor social  in anul 2018 - click aici.

HCL Nr. 9 / 29.01.2018 privind aprobarea numarului de asistenti personali pentru anul 2018- click aici.

HCL Nr. 8 / 29.01.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale - click aici.

HCL Nr. 7 / 29.01.2018 privind aprobarea atribuirii si incheierii contractului de Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in Judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 6 / 29.01.2018 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul A.D.I.S. Bacau - click aici.

HCL Nr. 5 / 29.01.2018 privind modificarea anexei la HCL 36/2010 privind aprobarea Master Planului in sectorul de apa si apa uzata din Judetul Bacau, cu modificarile si completarile ulterioare - click aici.

HCL Nr. 4 / 29.01.2018 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de dezvolare intercomunitara Bacau - A.D.I.B. - click aici.

HCL Nr. 3 / 29.01.2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitie publica si a Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2018 - click aici.

HCL Nr. 2 / 29.01.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate  al primarului comunei Odobesti, judetul Bacau pentru anul 2018 - click aici.

HCL Nr. 1 / 29.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza a functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Odobesti - click aici.

2017

HCL Nr. 68 / 15.12.2017 privind abrobarea excluderii din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru salubrizare Bacau a orasului Darmanesti - click aici.

HCL Nr. 67 / 15.12.2017 privind stabilirea taxei de salubritate pentru persoanele fizice de pe raza comunei Odobesti, judetul Bacau, aplicabile anului 2018 - click aici.

HCL Nr. 66 / 15.12.2017 privind organizarea telei scolare pentru anul 2018/2019, la nivelul comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 65 / 15.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 - click aici.

HCL Nr. 64 / 08.12.2017 privind implementarea proiectului "Modernizare iluminat public cu panouri fotovoltaice in sat Tisa Silvestri, comuna Odobesti, judetul Bacau" - click aici.

HCL Nr. 63 / 08.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si Devizul general la obiectivul "Modernizare iluminat public cu panouri fotovoltaice in sat Tisa Silvestri, comuna Odobesti, judetul Bacau" - click aici.

HCL Nr. 62 / 23.11.2017 privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 61 / 15.11.2017 privind aprobarea acordarii unui premiu in suma de 500 lei, familiilor care au implinit 50 de ani de casatorie si au domiciliul stabil in comuna Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 60 / 15.11.2017 privind alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul propriu al Consiliului local al comunei Odobesti, judetul Bacau, pentru cumpararea de cadouri cu ocazia sarbatorilor Craciununlui, elevilor si prescolarilor din comuna Odobesti, precum si pentru cheltuielile ocazionate de "Datinele si obiceiurile din comuna Odobesti, judetul Bacau de Anul Nou" - click aici.

HCL Nr. 59 / 15.11.2017 privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la Documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau" - click aici.

HCL Nr. 58 / 15.11.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile decembrie 2017-ianuarie si februarie 2018  - click aici.

HCL Nr. 57 / 25.10.2017 privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile, care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNLD, pentru investitia "Infiintarea sistemului de alimentare cu apa si a sistemului de canalizare a apelor uzate in comuna Odobesti, judetul Bacau" - click aici.

HCL Nr. 56 / 25.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia: "Infiintarea sistemului de alimentare cu apa si a sistemului de canalizare a apelor uzate in comuna Odobesti, judetul Bacau" - click aici.

HCL Nr. 55 / 25.10.2017 privind abrogarea HCL nr. 47 din 29.09.2017 privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice altele decat cele de alimentare cu apa potabila si canalizare - click aici.

HCL Nr. 54 / 25.10.2017 privind adoptarea Programului de masuri pentru inlaturarea deficientelor constatate prin raportul de control al Institutiei Prefectului - Judetul Bacau nr.19520 din 18.10.2017 - click aici.

HCL Nr. 53 / 25.10.2017 privind aprobarea Planului operativ de actiune pentru combaterea inzapezirii, poleiului si a ghetii pentru iarna 2017-2018 - click aici.

HCL Nr. 52 / 25.10.2017 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a comunei Odobesti 2014-2020- click aici.

HCL Nr. 51 / 13.10.2017 privind suspendarea temporara a activitatii "Centrului de servicii pentru familie si copii" Odobesti - click aici.

HCL Nr. 50 / 13.10.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 49 / 13.10.2017 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Odobesti in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Tisa Silvestri pentru anul scolar 2017-2018 - click aici.

HCL Nr. 48 / 13.10.2017 privind aprobarea decontarii transportului cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea la scolile din comuna Odobesti, judetul Bacau pentru luna septembrie 2017 - click aici.

HCL Nr. 47 / 29.09.2017 privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice altele decat cele de alimentare cu apa potabila si canalizare - click aici.

HCL Nr. 46 / 29.09.2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Odobesti in cadrul AGA ADIB - click aici.

HCL Nr. 45 / 29.09.2017 privind limitarea tonajului autovehiculelor care circula pe drumurile comunale ale comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 44 / 29.09.2017 privind rectificare Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Odobesti, judetul Bacau pe trimestrul III 2017 - click aici.

HCL Nr. 43 / 17.07.2017 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Odobesti, judetul Bacau pe trismestrul III 2017 - click aici.

HCL Nr. 42 / 17.07.2017 privind aprobarea statutului comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 41 / 17.07.2017 privind aprobarea statului de functii si organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 40 / 17.07.2017 privind adoptarea procedurii de urmarire si verificare a masurilor dispuse prin Decizia Camerei de Conturi Bacau nr. 79/2/13.06.2017 si Decizia 52/1/13.06.2017 - click aici.

HCL Nr. 39 / 17.07.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile septembrie, octombrie si noiembrie 2017 - click aici.

HCL Nr. 38 / 17.07.2017 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare de sedinta a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Odobesti - click aici.

HCL Nr. 37 / 17.07.2017 privind modificarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 36 / 17.07.2017 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Odobesti, judetul Bacau pe trimestrul III 2017 - click aici.

HCL Nr. 35 / 17.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza a functionarilor publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici

HCL Nr. 34 / 17.07.2017 privind scoaterea din functiune si casarea unor bunuri din domeniul privat al comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 33 / 22.06.2017 privind rectificare Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Odobesti, judetul Bacau pe trimestrul II 2017 - click aici.

HCL Nr. 32 / 22.06.2017 privind aprobarea efectuarii de reperatii curente la sediul Primariei comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 31 / 22.06.2017 privind achizitionarea si montarea de indicatoare a comunei in zona intrarii si iesirii din localitate - click aici.

HCL Nr. 30 / 22.06.2017 privind implementarea proiectului "Construire grup sanitar la Scoala Ciuturesti" - click aici.

HCL Nr. 29 / 19.05.2017 privind aprobarea "Planului anual si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta" al comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 28 / 19.05.2017 privind aprobarea decontarii transportului cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea la scolile din comuna Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 27 / 19.05.2017 privind aprobarea instalrii unui sistem de supraveghere video in comuna Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 26 / 19.05.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iunie, iulie si august 2017 - click aici.

HCL Nr. 25 / 03.04.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 - click aici.

HCL Nr. 24 / 13.03.2017 privind aprobarea modificarilor inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 23 / 13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor economici ai investitiei: "Modernizare drumuri de interes local, comuna Odobesti, judetul Bacau"  - click aici.

HCL Nr. 22 / 13.03.2017 privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente investitiei: "Extinderea si modernizarea retelei de alimentare cu energie a sistemului de iluminat public in comuna Odobesti, Judetul Bacau"  - click aici.

HCL Nr. 21 / 13.03.2017 privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente investitiei: "Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Odobesti, judetul Bacau" - click aici.

HCL Nr. 20 / 24.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitie "Infiintarea sistemului de alimentare cu apa si a sistemului de canalizare a apelor uzate in comuna Odobesti, judetul Bacau" - click aici.

HCL Nr. 19 / 24.02.2017 privind aprobarea indicatorilor economici ai investitiei "Modernizare drumuri satesti in comuna Odobesti, sat Ciuturesti, judetul Bacau" - click aici.

HCL Nr. 18 / 24.02.2017 privind aprobarea alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie, aprilie si mai 2017 - click aici.

HCL Nr. 17 / 15.02.2017 privind aprobarea cotizatiei anuale a patrimoniului "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - A.D.I.B." - click aici.

HCL Nr. 16 / 15.02.2017 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor din unitatea administrativ-teritoriala Odobesti, judetul Bacau pentru anul 2017 - click aici.

HCL Nr. 15 / 15.02.2017 privind aprobarea strategiei anuale de achizitie publica si Programului anual al achiztiilor publice pentru anul 2017 - click aici.

HCL Nr. 14 / 15.02.2017 privind aprobarea demararii procedurilor de intocmire a documentatiilor in vederea de fonduri pentru Modernizare drumuri locale in comuna Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 13 / 15.02.2017 privind aprobarea demararii procedurilor de intocmire a documentatiilor in vederea de fonduri pentru infiintarea Sistemului de alimentare cu apa si a sistemului de canalizare a apelor uzate in comuna Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 12 / 15.02.2017 privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la contractul de concesiune nr. 687 din 8.04.2010 privind concesionarea spatiului in care funtioneaza Cabinetul medical Odobesti - click aici.

HCL Nr. 11 / 15.02.2017 privind aprobarea procedurii deurmarire si verificare a masurilor dispuse prin Decizia camerei de conturi Bacau nr. 79/1/12.01.2017 - click aici.

HCL Nr. 10 / 31.01.2017 privind aprobarea Actului aditional nr.2 la Documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 09 / 31.01.2017 privind aprobarea Planului de masuri privind gospodarirea comunei Odobesti, judetul Bacau pentru anul 2017 - click aici.

HCL Nr. 08 / 31.01.2017 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate de catre beneficiarii de ajutor social in anul 2017 - click aici.

HCL Nr. 07 / 31.01.2017 privind modificare H.C.L. Odobesti nr. 65 din 2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 in comuna Odobesti - click aici.

HCL Nr. 06 / 31.01.2017 privind asocierea comunei Odobesti, judetul Bacau cu societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania - Filiala judetului Bacau - click aici.

HCL Nr. 05 / 31.01.2017 privind aprobarea numarului de asistenti personali pentru anul 2017 - click aici.

HCL Nr. 04 / 31.01.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Odobesti, judetul Bacau pentru anul 2017 - click aici.

HCL Nr. 03 / 09.01.2017 privind mandatarea primarului comunei Odobesti Judetul Bacau, de a realiza si intocmi Raportul de evaluare al performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Odobesti, Judetul Bacau- click aici.

HCL Nr. 02 / 09.01.2017 privind completarea Anexei 2 la hotararea nr. 54 din 14.11.2016 - Comandamentul local de actiune pentru combaterea inzapezirii, poleiului si a ghetii pe drumurile comunale si satesti aflate in administrarea Consiliului Local Odobesti pentru iarna 2016-2017 - click aici.

HCL Nr. 01 / 09.01.2017 privind abrobarea deficitului sectiunii de dezvoltare aferente anului 2016 - click aici.

2016

...

HCL Nr. 26 / 12.07.2016 privind aprobarea constituirii unui drept de servitute asupra terenului in suprafata de 1,00 mp, in favoarea SC EON Distributie Romania SA - click aici.

HCL Nr. 25 / 12.07.2016 privind aprobarea "Planului anual si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta" al comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 24 / 12.07.2016 privind intocmirea unui act aditional la proiectul "Modernizare iluminat public" in sat Tisa Silvestri, comuna Odobesti, judetul Bacau prin care se numeste doamna Ojog Andriana, reprezentant legal al comunei Odobesti - click aici.

HCL Nr. 23 / 23.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Odobesti - click aici.

HCL Nr. 22 / 23.06.2016 privind alegerea viceprimarului comunei Odobesti - click aici.

HCL Nr. 21 / 23.06.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta - click aici.

HCL Nr. 20 / 23.06.2016 privind constituirea Consiliului Local Odobesti - click aici.

HCL Nr. 19 / 23.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor alesi la alegerile locale din 05.06.2016 ce compun Consiliul Local Odobesti - click aici.

HCL Nr. 18 / 23.06.2016 privind alegerea comisiei de validare a Consiliului Local Odobesti - click aici.

HCL Nr. 16 / 18.03.2016 privind acordarea unor drepturi banesti membrilor SVSU, al comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 15 / 18.03.2016 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor din unitatea administrativ-teritoriala Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 14 / 18.03.2016 privind asigurarea asitentei si reprezentarii juridice a Consiliului Local Odobesti in cauza ce face obiectul Dosarului nr. 435/110/2016 aflat pe rolul Tribunalului Bacau - click aici.

HCL Nr. 13 / 18.03.2016 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de dezvoltare intercomunitara Bacau - A.D.I.B." - click aici.

HCL Nr. 12 / 18.03.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate - click aici.

HCL Nr. 11 / 18.03.2016 privind  rectificarea Bugetului de venituri cheltuieli al comunei Odobesti, judetul Bacau pe trimestrul I 2016 - click aici.

HCL Nr. 10 / 18.03.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie, mai si iunie 2016 - click aici

HCL Nr. 09 / 15.02.2016 privind acordarea unui premiu cu ocazia implinirii varstei de 100 de ani doamnei Herghelegiu Elena - click aici.

HCL Nr. 08 / 15.02.2016 privind respingerea contestatiei domnului Burca Constantin referitoare la HCL 01 / 20.01.2016 privind schimbarea din functie a viceprimarului comunei Odobesti, judetul Bacau, domnul Burca Constantin - click aici.

HCL Nr. 07 / 02.02.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Odobesti - judetul Bacau pentru anul 2016 - click aici.

HCL nr. 06 / 02.02.2016 privind organizarea retelei scolare pentru anul 2016/2017, la nivelul Comunei Odobesti - Judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 05 / 02.02.2016 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Odobesti - Judetul Bacau pentru anul 2016 - click aici.

HCL Nr. 03/20.01.2016 privind aprobarea regulamentului de acordare a prestatiilor financiare exceptionale prevazute de legea 272/2014 privind protectia si promovarea copilului si a ajutoarelor de urgenta prevazute de legea 416/2001 privind venitul minim garantat - click aici.

HCL Nr. 02/20.01.2016 privind utilizarea excedentului in suma de 138692,53 lei pentru plata lurarilor aferente obiectivului de investitii "Modernizare iluminat public in sar Risa Silvestri, comuna Odobesti, judetul Bacau" - click aici.

HCL Nr. 01/20.01.2016 privind schimbarea din functie a viceprimarului comunei Odobesti, judetul Bacau, domnul Burca Constantin - click aici.

2015

Anexa HCL Nr. 51/29.12.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016, la nivelul comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici.

HCL Nr. 40/11.11.2015 privind solicitarea scrisorii de garantie din partea FNGCIMM - click aici.

... 

2014

HCL Nr. 54/22.12.2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015, la nivelul comunei Odobesti, judetul Bacau - click aici

...